Õpilaste vastuvõtmise põhimõtted ja vajalikud dokumendid

Näpi Kool on põhikool, kus toimub õpe põhikooli lihtsustatud õppekava alusel (1.- 9. klass) ja riikliku õppekava alusel õppivatele (1.-7.klass) õpilastele, kellel on eri- või tõhustatud tugi.
Koolis õpivad eelkõige Lääne-Virumaa õpilased. Vabade kohtade olemas olul võetakse vastu ka teiste maakondade õpilasi.
Õpilasi võetakse kooli vastu reeglina juunis ja 5.– 31. augustil, vabade kohtade olemas olul aastaringi.
Kooli vastuvõtmiseks on lapsevanemal või eestkostjal  soovitatav juba aprillis või mais pöörduda kooli tugimeeskonna poole, kes esitatud dokumentide alusel nõustab neid õppetöö korraldusega seotud küsimustes –  hindab õpilase sobivust kooli spetsiifikat ja eripära arvestades ning kooli võimalusi konkreetsele õpilasele sobivate õppetingimuste loomiseks.
Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või eestkostja kooli kantseleisse järgmised dokumendid:

  1. avaldus kooli blanketillink opens on new page (kirjale klikkides on võimalik blankett alla laadida);
  2. lapse ja lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia (võimalik on teha ka koolis);
  3. nõustamiskomisjoni soovitus;
  4. individuaalse arengu jälgimise kaart;
  5. õpilase puhul väljavõte õpilasraamatust;
  6. tervisekaart;
  7. foto õpilaspiletile;
  8. rehabilitatsiooniplaani olemas olul selle ärakiri;
  9. nõusolek isikuandmete töötlemiseks.link opens on new page

Vastuvõtumeeskonnal on õigus nõuda täiendavaid dokumente ja spetsialistide hinnanguid lapse arengu ja võimete täpsustamiseks.
Vajadusel kaasab kool sellesse tegevusse kohaliku omavalitsuse esindaja ja/või teisi tugivõrgustiku liikmeid.  

Avaldus lapse pikapäevarühma võtmisekslink opens on new page

Avaldus lapse õpilaskodusse võtmisekslink opens on new page

Nõustamise ja vastuvõtu kohta saab täpsemat infot:
õppe- ja arendusjuhilt – 5682 8960

 

 

 

 

Avaldatud 18.02.2020. Viimati muudetud 13.03.2024.