Nõustamine

Näpi kooli tugispetsialistid ja õpetajad pakuvad Lääne-Virumaal HEV-lastega töötavatele õpetajatele, spetsialistidele, KOVi töötajatele ja lapsevanematele nõustamist HEV-lapse toetamiseks nende kodukoolis.
Palun registreerige nõustamiselelink opens on new page

SOTSIAALPEDAGOOG

Näpi Kooli sotsiaalpedagoog on Kerli Budrikas.
Telefon: 518 1499, e-post: kerli.budrikas@napi.edu.eelink opens on new page

Kooli sotsiaalpedagoogi töö eesmärgiks on koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega. Sotsiaalpedagoog on õpilase sotsialiseerimisprotsessi toetaja. Kui lapse esmaseks sotsialiseerijaks on kodu, siis tema ühiskonda integreerimisel on suur roll koolil.

Otsesed töövaldkonnad on:

· koolikohustuse täitmise jälgimine;
· õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga tegelemine;
· koolivägivallajuhtumite lahendamine;
· laste, vanemate ja õpetajate nõustamine;
· kuriteoennetus ning koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Töös kasutatavad meetodid on: individuaalnõustamine, rühmatöö, võrgustikutöö

ERIPEDAGOOG

Näpi Kooli eripedagoog on Ave Ojasalu

Telefon: 5348 8533, e-post: ave.ojasalu@napi.edu.eelink opens on new page

Eripedagoogi töö eesmärgiks on haridusliku erivajadusega õpilaste õppe ja arengu toetamine, nende arenguks sobiva keskkonna kujundamine ning kõigi õppeprotsessis osalejate nõustamine.

Samuti on eripedagoogi ülesanne haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine ja suunamine tugispetsialistide juurde. (HEV-koordineerija koolis)

KOOLIPSÜHHOLOOG

Näpi Kooli psühholoog on Riina Türkel.

Telefon: 5649 2830, e-post: riina.tyrkel@napi.edu.eelink opens on new page

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on õpilaste individuaalne nõustamine, nende aitamine valikute ja otsuste tegemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste omandamisel.

Ühesuguste spetsiifiliste probleemidega (kohanemisraskused, agressiivsus, tõrjutus jne) õpilaste nõustamine grupis, aitamaks neil saavutada psühholoogilist tasakaalu.

LOGOPEED

Näpi Kooli logopeed on Ingrid Part

e-post: ingrid.part@napi.edu.eelink opens on new page

Logopeedi töö eesmärgiks on:
· selgitada välja kõne (suuline, kirjalik kõne) kui primaarse suhtlemisvahendi probleemidega õpilased;
· märgata õpilastel hääle, kõne sujuvuse ja neelamise probleeme;
· kujundada õpilaste oraalmotoorseid oskusi ja täpsustada hääldust;
· arendada suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskust ning oskust kasutada keelelisi vahendeid;
· toetada õpilaste psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemise, tähelepanu) ja peenmotoorika arengut.

Logopeed nõustab õpetajaid ja lapsevanemaid, kuidas toetada õpilaste keele ning kõne arengut. Samuti osaleb õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus.
Logopeeditunnist võtavad õpilased osa valdavalt individuaalselt.

Avaldatud 12.04.2018. Viimati muudetud 22.05.2024.