Kooli tutvustus

Kooli moto
Rõõm ja hool – see ongi kool!

Visioon
Näpi Kool on jätkusuutlik tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste põhikool ning nõustamiskeskus, mis jagab oma teadmisi ja oskusi piirkonna teistele koolide, lapsevanemate ja õpilastega ning pakub psühholoogilist ja eripedagoogilist nõustamist.

Missioon

Aitame kasvada
(Loome tõhustatud ja erituge vajavatele õpilastele neid motiveeriva ja toetava õpikeskkonna, kus nad omandavad elukestvaks õppeks vajalikud teadmised, praktilise töö oskused, tervislikud eluviisid ja üldinimlikud väärtushoiakud.)

Väärtused
Areng ja avatus
Koostöö ja vastutus
Hoolimine ja turvalisus

Näpi Kool on Rakvere Vallavalitsuse alluvuses olev põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele, kus üldjuhul õpitakse lihtsustatud õppekava alusel. Alates 01.09.2019 on koolis ka põhikooli riikliku õppekava järgi õppivad erituge vajavad I ja II kooliastme õpilased, kellele on hariduslikust erivajadusest tulenevalt soovitatud õppimist vähema õpilaste arvuga klassis.
Kool asub Rakverest 4 km kaugusel Näpil.
Kooli lõpetamisel saab nooruk põhikooli lõputunnistuse, mis annab võimaluse jätkata õpinguid ametikoolis. Kutsevalikualast koostööd teeme Töötukassa karjäärinõustajate, Rakvere Ametikooli ja teiste Eesti ametikoolidega.
Koolil on oma väike õpilaskodu, kus õppetöö perioodil elavad õpilased, kellel ei ole võimalik iga päev kodust koolis käia.
Kooli tegevuse põhieesmärk on tõhustatud ja erituge vajavate laste õpetamine ja mitmekülgne arendamine ning nende ettevalmistamine kutseõpinguteks ja iseseisva eluga paremaks toimetulekuks.

Lähtuvalt põhieesmärgist on õppe- ja kasvatustööl järgmised üldeesmärgid:

•    Õpilased on erimetoodika toel omandanud võimetekohase hariduse.
•    Iga õpilane on leidnud endale sobiva harrastuse, mis tagab eduelamuse ja õiged väärtushinnangud.
•    Kooli lõpetanutel on valmisolek ja harjumus füüsilise töö tegemiseks.
•    Kooli lõpetanud jätkavad õpinguid kutseõppes.

Lihtsustatud õppekavas on tööõpetusel oluline roll, mistõttu on tööõpetuse tunde oluliselt rohkem kui põhikooli riikliku õppekava järgi õppivatel õpilastel. Tööõpetuse ajaline maht nädalas on järgmine:

1.–2. klass –  2 tundi
3. klass –       3 tundi
4.–6. klass –  4 tundi
7. klass –       5 tundi
8.–9. klass –  7 tundi.

Tööõpetuse ülesanne on aidata õpilasel kujuneda eluga võimalikult iseseisvalt toimetulevaks isiksuseks, kes suudab jätkata kutseõpinguid ning oskab teha võimetekohast tööd.
Tööõpetuse tundides õpetatakse:
•    puidutööd
•    metallitööd (elementaarsed oskused)
•    käsitööd (õmblemine, kudumine, tikkimine, heegeldamine, viltimine, mänguasjade valmistamine, nahkehistöö)
•    keraamikat
•    kodundust, sh toiduvalmistamist.

Lisaks tööõpetusele on kooli tugevusteks sportlik tegevus ja osalemine skautide liikumises. Kooli õpilased osalevad aktiivselt Eriolümpia Eesti Ühenduse, Eesti Paralümpia Komitee ja Eesti Sumoliidu korraldatud võistlustel.
Väärtustame tervislikke eluviise, kuuludes tervist edendavate ja liikumist harrastavate koolide liikumisse.
Oluliseks peame loovuse arendamist erinevate õpitegevuste ning tunnivälise tegevuse kaudu. Palju korraldatakse õppekäike, ühiseid teatrikülastusi, kooli kutsutakse esinejaid, kellega koos viiakse sageli läbi ka töötubasid. Eneseväljenduse, koostöö ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks on kooli õppekavas valikaine  draamaõpetus. Osaleme ka erivajadustega õpilaste teatrifestivalil Savilind.
Õpilaste toetamiseks on koolis tugimeeskond, kuhu kuuluvad sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog, logopeed. Tugimeeskonna tegevuse eesmärk on iga õppija arenguks vajalike tingimuste väljaselgitamine, last toetava võrgustiku loomine ning probleemide ennetamine ja vajadusel laheduste otsime koostöös Innove, kohalike omavalitsuste spetsialistide ja vanematega.

 

 

Avaldatud 19.02.2020. Viimati muudetud 10.07.2023.