Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Uute õpilaste vastuvõtt kooli toimub igal aastal juunikuu alguses (täpsem info kuupäevade kohta igal aastal eraldi kooli kodulehel). Õpilase liikumisel ühest haridusasutusest teise võetakse õpilane vastu õppeaasta jooksul. Kooli võtab vastu õpilasi vastuvõtukomisjon, kes hindab õpilase sobivust ja vajadust õppida erivajadustega laste koolis.

Selleks esitab lapsevanem kooli direktorile taotluse ja järgmised dokumendid:

 • õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri;
 • vanema isikut tõendava dokumendi ärakiri;
 • lapse koolivalmiduskaart või õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • väljavõte tervisekaardist;
 • õpilase puhul kooli koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest (väljavõte õpilasraamatust) ja klassitunnistuse ärakiri;
 • lastepsühhiaatri tõendi või teatise lapse/õpilase tervisliku seisundi kohta ja õppe läbiviimiseks vajalike tingimuste kirjelduse;
 • Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna otsuse tõhustatud või eritoe vajaduse kohta.

Vastuvõtukomisjon võib vajadusel korral soovida näha täiendavaid dokumente ja spetsialistide hinnanguid lapse/õpilase arengu täpsustamiseks.

Esitatud dokumentide ja lapsega toimunud vestluse põhjal teeb vastuvõtukomisjon soovituse lapse õppima asumise kohta koolis. Vestlus lapsega toimub lapsevanema juuresolekul.

 

 

 

Uute õpilaste vastuvõtt kooli toimub igal aastal juunikuu alguses (täpsem info kuupäevade kohta igal aastal eraldi kooli kodulehel). Õpilase liikumisel ühest haridusasutusest teise võetakse õpilane vastu õppeaasta jooksul. Kooli võtab vastu õpilasi vastuvõtukomisjon, kes hindab õpilase sobivust ja vajadust õppida erivajadustega laste koolis.

Selleks esitab lapsevanem kooli direktorile taotluse ja järgmised dokumendid:

 • õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri;
 • vanema isikut tõendava dokumendi ärakiri;
 • lapse koolivalmiduskaart või õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • väljavõte tervisekaardist;
 • õpilase puhul kooli koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest (väljavõte õpilasraamatust) ja klassitunnistuse ärakiri;
 • lastepsühhiaatri tõendi või teatise lapse/õpilase tervisliku seisundi kohta ja õppe läbiviimiseks vajalike tingimuste kirjelduse;
 • Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna otsuse tõhustatud või eritoe vajaduse kohta.

Vastuvõtukomisjon võib vajadusel korral soovida näha täiendavaid dokumente ja spetsialistide hinnanguid lapse/õpilase arengu täpsustamiseks.

Esitatud dokumentide ja lapsega toimunud vestluse põhjal teeb vastuvõtukomisjon soovituse lapse õppima asumise kohta koolis. Vestlus lapsega toimub lapsevanema juuresolekul.